Informacja o prywatności

Poniższe informacje stanowią naszą informację o ochronie prywatności. W tym dokumencie

 • „my”, „nasze” lub „nas” odnoszą się do „Połączeń agentów wynajmu mieszkań”

 • „Ty”, „użytkownik” odnosi się do osoby (osób) korzystającej z tej witryny.

 • RODO oznacza ogólną ustawę o ochronie danych.

 • PECR oznacza rozporządzenie w sprawie prywatności i komunikacji elektronicznej.

 • ICO oznacza Biuro Komisarza ds. Informacji.

 • Cookies to małe pliki przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika.

 

Nasza siedziba znajduje się pod adresem 25, Sussex  Rd, Haywards Heath, West Sussex, RH16 4DZ

Nasza firma  Numer rejestracyjny to:  6147925

Jesteśmy zarejestrowani w ICO w ramach Rejestru Ochrony Danych, nasz numer rejestracyjny to: Z1885005.

Możesz skontaktować się z nami przez e-mail w sprawie prywatności pod adresem: info@connections-letettings.co.uk

 

Wstęp

 1. Jest to zawiadomienie, aby poinformować Cię o naszej polityce dotyczącej wszystkich informacji, które o Tobie zapisujemy. Określa warunki, na jakich możemy przetwarzać wszelkie informacje, które zbieramy od Ciebie lub które nam przekazujesz. Obejmuje informacje, które mogą Cię zidentyfikować („dane osobowe”) oraz informacje, które nie mogą. W kontekście prawa i niniejszego zawiadomienia „przetwarzanie” oznacza zbieranie, przechowywanie, przekazywanie, wykorzystywanie lub inne działanie na informacjach.

 2. Poważnie traktujemy ochronę Twojej prywatności i poufności. Rozumiemy, że masz prawo wiedzieć, że Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnym celu niezamierzonym przez Ciebie i nie wpadną przypadkowo w ręce osób trzecich.

 3. Zobowiązujemy się do zachowania poufności wszystkich informacji, które nam przekazujesz, i mamy nadzieję, że się odwzajemnisz.

 4. Nasza polityka jest zgodna z odpowiednio wdrożonym prawem brytyjskim, w tym wymaganym przez Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO).

 5. Prawo wymaga od nas poinformowania Cię o Twoich prawach i naszych zobowiązaniach wobec Ciebie w zakresie przetwarzania i kontroli Twoich danych osobowych. Robimy to teraz, prosząc o zapoznanie się z informacjami podanymi na stronie www.knowyourprivacyrights.org

 6. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy stronom trzecim żadnych informacji zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób.

 

Dane osobowe, które możemy przetwarzać

Dążymy do przetwarzania danych osobowych lub nie tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług naszym klientom oraz w innych uzgodnionych celach.

Często możemy agregować informacje w sposób ogólny i wykorzystywać je do dostarczania informacji o klasie. Jeśli użyjemy go do tego celu, jako osoba fizyczna nie będzie można zidentyfikować osoby.

Dane osobowe, które możemy przetwarzać, mogą obejmować:

Informacja klientów

Jeśli jesteś klientem, dane osobowe mogą obejmować Twoją tożsamość i dane kontaktowe, informacje o członkach Twojej rodziny oraz informacje finansowe.

Możemy również przetwarzać informacje uważane za informacje „specjalnej kategorii”, takie jak rasa lub pochodzenie etniczne oraz informacje dotyczące rejestrów karnych.

W większości przypadków Twoje dane osobowe zostaną nam przekazane przez Ciebie. Jednak za Twoją zgodą lub jeśli jest to konieczne w celu świadczenia Ci naszych usług, możemy pozyskać Twoje dane osobowe z zewnętrznego źródła.

Powiązane informacje osób trzecich

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli masz osobiste lub biznesowe powiązania z którymkolwiek z naszych klientów lub dostawców. Na przykład możesz być członkiem rodziny, partnerem biznesowym, innym doradcą, dostawcą lub kontrahentem transakcji.

Przetwarzane przez nas dane mogą obejmować informacje kontaktowe, informacje o Twojej działalności biznesowej oraz informacje finansowe, takie jak informacje dotyczące dochodów i wydatków.

Twoje dane osobowe mogą nam zostać przekazane przez naszych klientów lub dostawców lub przez osoby trzecie działające na polecenie klienta lub dostawcy.

Informacje o dostawcy

Jeśli dostarczasz naszej firmie towary lub usługi, w tym usługi podwykonawców, które dostarczamy naszym klientom, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe. Jednak robimy to tylko w zakresie niezbędnym do zawarcia z Tobą umowy.

 

Podstawy, na których przetwarzamy informacje o Tobie

Prawo wymaga od nas określenia, na podstawie której z sześciu zdefiniowanych podstaw przetwarzamy różne kategorie Twoich danych osobowych, oraz powiadomienia Cię o podstawie dla każdej kategorii.

Jeśli podstawa, na której przetwarzamy Twoje dane osobowe, przestanie być aktualna, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych.

Jeśli podstawa ulegnie zmianie, wówczas, jeśli jest to wymagane przez prawo, powiadomimy Cię o zmianie i o każdej nowej podstawie, na podstawie której ustaliliśmy, że możemy nadal przetwarzać Twoje dane.

 

7. Informacje, które przetwarzamy, ponieważ mamy wobec Ciebie zobowiązanie umowne

Kiedy między Tobą a nami zostaje zawarta umowa, w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z tej umowy, musimy przetwarzać dane osobowe.

Na przykład, umowa między nami może być utworzona przez:

 • podpisujesz umowę, abyśmy mogli działać jako agent dla Ciebie

 • podpisanie przez Ciebie umowy umożliwiającej nam świadczenie usług niezbędnych do wynajmu lub kupna nieruchomości

 • Twoja zgoda na nasze warunki podczas rejestracji na naszej stronie internetowej

 

Wykorzystujemy Twoje dane w celu świadczenia Ci naszych usług w ramach tej umowy, na przykład:

 • aby pomóc Ci znaleźć nieruchomości, potencjalnych nabywców lub najemców

 • w celu weryfikacji Twojej tożsamości dla celów bezpieczeństwa

 • przeprowadzanie kontroli zdolności kredytowej i uzyskiwanie osobistych referencji

 • zapewnienie innym stronom, z którymi wyraziłeś zainteresowanie zawarciem umowy i ich przedstawicielom, wystarczających informacji do podjęcia decyzji, czy zawrzeć z Tobą umowę, a następnie do zawarcia umowy z Tobą, aby negocjować w Twoim imieniu

 • aby udzielić Ci porady

 • na opłacenie czynszu, które zebraliśmy na Twoje konto bankowe

 

Przetwarzamy te informacje na podstawie umowy między nami lub na podstawie Twojego wniosku o wykorzystanie tych informacji przed zawarciem umowy prawnej.

Będziemy kontynuować przetwarzanie tych informacji do momentu wygaśnięcia umowy między nami lub rozwiązania przez którąkolwiek ze stron zgodnie z warunkami umowy.

 

8.Informacje, które przetwarzamy za Twoją zgodą

Tylko wtedy, gdy udzieliłeś nam na to wyraźnej zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody.

Na przykład mogłeś zgodzić się, abyśmy mogli śledzić Twoje działania na naszej stronie internetowej lub przekazywać Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wybranym współpracownikom, których naszym zdaniem mogą świadczyć usługi lub produkty, które uznasz za przydatne.

Nadal przetwarzamy Twoje dane na tej podstawie, dopóki nie wycofasz swojej zgody lub można racjonalnie założyć, że Twoja zgoda już nie istnieje.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, informując nas o tym. Jeśli jednak to zrobisz, możesz nie być w stanie dalej korzystać z naszych usług.

 

9. Informacje, które przetwarzamy na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów

Możemy przetwarzać informacje na podstawie uzasadnionego interesu, zarówno dla Ciebie, jak i dla nas.

Tam, gdzie przetwarzamy Twoje dane na tej podstawie, robimy to po dokładnym rozważeniu:

 • czy ten sam cel można osiągnąć innymi środkami?

 • czy przetwarzanie (lub nie przetwarzanie) może wyrządzić Ci krzywdę

 • czy oczekujesz od nas przetwarzania Twoich danych i czy uważasz, że jest to zasadne?

     Przykładowo możemy przetwarzać Twoje dane na tej podstawie w celach:

 • prowadzenie ewidencji w celu prawidłowego i niezbędnego administrowania naszą działalnością,

 • odpowiadanie na komunikaty od Ciebie, na które naszym zdaniem oczekujesz odpowiedzi

 • ochrona i dochodzenie praw jakiejkolwiek strony,

 • ubezpieczenie lub uzyskanie profesjonalnej porady wymaganej do zarządzania ryzykiem biznesowym

 • ochrona Twoich interesów tam, gdzie uważamy, że mamy do tego obowiązek

 

10.Informacje, które przetwarzamy, ponieważ mamy obowiązek prawny

Czasami musimy przetwarzać Twoje dane w celu spełnienia ustawowego obowiązku.

Na przykład możemy być zobowiązani do przekazania informacji organom prawnym, jeśli tego zażądają lub jeśli mają odpowiednie upoważnienie, takie jak nakaz przeszukania lub nakaz sądowy.

Może to obejmować Twoje dane osobowe.

 

Konkretne zastosowania informacji, które nam przekazujesz

11. Komunikowanie się z tobą

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub e-mailem, zbieramy dane, które nam przekazałeś, w celu udzielenia odpowiedzi, której potrzebujesz.

Rejestrujemy Twoją prośbę i naszą odpowiedź w celu zwiększenia efektywności naszej działalności.

Przechowujemy informacje umożliwiające identyfikację osoby związane z Twoją wiadomością, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby móc śledzić naszą komunikację z Tobą w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.

 

12.Rozpatrywanie reklamacji

Kiedy otrzymujemy skargę, rejestrujemy wszystkie informacje, które nam przekazałeś.

Używamy tych informacji do rozstrzygnięcia Twojej skargi.

Jeśli Twoja skarga jest uzasadniona i wymaga od nas skontaktowania się z inną osobą, możemy podjąć decyzję o przekazaniu tej drugiej osobie niektórych informacji zawartych w Twojej reklamacji. Robimy to tak rzadko, jak to możliwe, ale to, czy przekazujemy informacje, a jeśli to robimy, zależy od naszego wyłącznego uznania.

Jeśli skarga dotyczy informacji na naszej stronie internetowej i uważamy, że jest to uzasadnione lub jeśli uważamy, że wymaga tego od nas prawo, usuniemy treści w trakcie dochodzenia.

Jeśli uznamy, że Twoja skarga jest dokuczliwa lub bezpodstawna, nie będziemy z Tobą korespondować.

Możemy gromadzić statystyki na podstawie informacji dotyczących skarg, aby ocenić poziom świadczonych przez nas usług, ale nie w sposób, który mógłby zidentyfikować Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę.

 

13. System zarządzania relacjami z klientami

Do przetwarzania danych osobowych wykorzystujemy system zarządzania relacjami z klientami (CRM).

Podmioty danych obejmują obecnych, byłych i potencjalnych klientów oraz ich agentów i przedstawicieli.

Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują imię i nazwisko osoby, informacje o jej pracodawcy i stanowisku pracy oraz dane kontaktowe.

Przetwarzamy te dane na podstawie zgody w celach, które obejmują:

 • zarządzanie i rozwój naszej działalności lub usług

 • informowanie klientów i potencjalnych klientów o naszych usługach

 • ustalanie relacji między klientami a naszymi partnerami i pracownikami

 • przeanalizowanie, czy zapewniamy klientom wysoki poziom obsługi

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy żadnych danych osobowych stronom trzecim, chyba że mamy na to wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą.

 

14. Podania o pracę i zatrudnienie

Jeśli prześlesz nam informacje w związku z podaniem o pracę, możemy je przechowywać przez okres do [trzech lat] na wypadek, gdybyśmy postanowili skontaktować się z Tobą w późniejszym terminie.

Jeśli Cię zatrudniamy, od czasu do czasu zbieramy informacje o Tobie i Twojej pracy przez cały okres Twojego zatrudnienia. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z Twoim zatrudnieniem. Po zakończeniu zatrudnienia będziemy przechowywać Twoje akta przez [sześć lat], zanim je zniszczymy lub usuniemy.

 

Korzystanie z informacji, które zbieramy za pomocą zautomatyzowanych systemów, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową

15. Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na dysku twardym komputera przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania dowolnej witryny internetowej. Pozwalają one na przechowywanie informacji zebranych na jednej stronie internetowej, dopóki nie będą potrzebne do wykorzystania na innej, dzięki czemu witryna internetowa może zapewnić Ci spersonalizowane wrażenia, a właścicielowi witryny statystyki dotyczące podjętych przez Ciebie działań.

Niektóre pliki cookie mogą trwać przez określony czas, na przykład jeden dzień lub do momentu zamknięcia przeglądarki. Inne trwają w nieskończoność.

Twoja przeglądarka internetowa powinna umożliwiać usunięcie wszystkich wybranych elementów. Powinno to również umożliwić zapobieganie lub ograniczanie ich używania.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są one umieszczane przez oprogramowanie działające na naszych serwerach oraz przez oprogramowanie obsługiwane przez strony trzecie, z których usług korzystamy.

Kiedy po raz pierwszy odwiedzasz naszą stronę internetową, pytamy Cię, czy chcesz, abyśmy używali plików cookie. Jeśli zdecydujesz się ich nie zaakceptować, nie będziemy ich używać podczas Twojej wizyty, z wyjątkiem odnotowania, że nie wyraziłeś zgody na ich wykorzystanie w jakimkolwiek innym celu.

Jeśli zdecydujesz się nie używać plików cookie lub uniemożliwisz ich używanie za pomocą ustawień przeglądarki, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Używamy plików cookies w następujący sposób:

 1. aby śledzić, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej

 2. aby zarejestrować, czy widziałeś określone wiadomości, które wyświetlamy na naszej stronie internetowej

 3. w celu zapewnienia spójnego spersonalizowanego doświadczenia w całej naszej witrynie

 4. do rejestrowania odpowiedzi na ankiety i kwestionariusze na naszej stronie podczas ich wypełniania

 5. aby nagrać wątek rozmowy podczas czatu na żywo z naszym zespołem wsparcia

 

16. Osobiste identyfikatory z Twojej aktywności przeglądania

Żądania Twojej przeglądarki internetowej skierowane do naszych serwerów dotyczące stron internetowych i innych treści na naszej stronie internetowej są rejestrowane.

Rejestrujemy informacje, które mogą zidentyfikować Twoją lokalizację, takie jak adres IP. Rejestrujemy również informacje zgłaszane przez oprogramowanie, z którego korzystasz do przeglądania naszej strony internetowej, takie jak typ komputera lub urządzenia oraz rozdzielczość ekranu.

Wykorzystujemy te informacje łącznie, aby ocenić popularność stron internetowych w naszej witrynie i sposób, w jaki dostarczamy Ci treści.

W połączeniu z innymi informacjami, które znamy o Tobie z poprzednich wizyt, dane te mogą być wykorzystane do identyfikacji Twojej osoby, nawet jeśli nie jesteś zalogowany na naszej stronie internetowej. Jednak naszą polityką nie jest wykorzystywanie takich danych w celu osobistej identyfikacji.               

 

17. Nasze wykorzystanie remarketingu

Remarketing polega na umieszczaniu pliku cookie na Twoim komputerze podczas przeglądania naszej strony internetowej, aby móc wyświetlać Ci reklamę naszych usług podczas odwiedzania innej strony internetowej.

Reklama, którą widzisz dla naszych usług, mogła zostać wyświetlona, ponieważ korzystaliśmy z usług strony trzeciej w celu świadczenia nam usług remarketingowych. Jednak reklamujemy się w wielu miejscach i reklama naszych usług może być przypadkowa podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej.  

 

Ujawnianie i udostępnianie Twoich informacji

18. Informacje, które uzyskujemy od stron trzecich

Chociaż nie ujawniamy Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym powiadomieniu), czasami otrzymujemy dane, które są pośrednio utworzone z Twoich danych osobowych od stron trzecich, z których usług korzystamy.

Żadna taka informacja nie jest dla Ciebie osobistą identyfikacją.

19.Reklamy osób trzecich na naszej stronie internetowej

Strony trzecie mogą reklamować się na naszej stronie internetowej. Czyniąc to, te strony, ich agenci lub inne firmy dla nich pracujące mogą korzystać z technologii, która automatycznie zbiera informacje o Tobie, gdy ich reklama jest wyświetlana na naszej stronie internetowej.

Mogą również używać innych technologii, takich jak pliki cookie lub JavaScript, w celu personalizacji treści i mierzenia wydajności swoich reklam.

Nie mamy kontroli nad tymi technologiami ani danymi, które te strony uzyskują. W związku z tym niniejsza informacja o prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych tych stron trzecich.

 

Zarządzanie Twoimi informacjami

20.Dostęp do Twoich danych osobowych

 1. W dowolnym momencie możesz przejrzeć lub zaktualizować informacje umożliwiające identyfikację, które posiadamy na Twój temat.

 2. Aby uzyskać kopię informacji, które posiadamy o Tobie, skontaktuj się z nami.

 3. Po otrzymaniu prośby poinformujemy Cię, kiedy spodziewamy się udzielić Ci informacji i czy pobieramy opłatę za ich przekazanie.

 

21.Usunięcie informacji

Jeśli chcesz, abyśmy usunęli z naszej witryny informacje umożliwiające identyfikację, powinieneś się z nami skontaktować.

Może to ograniczyć usługi, które możemy Ci świadczyć.

 

22.Weryfikacja Twojej tożsamości

Gdy otrzymamy jakiekolwiek żądanie dostępu, edycji lub usunięcia danych osobowych umożliwiających identyfikację, najpierw podejmiemy uzasadnione kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem Ci dostępu lub podjęciem jakichkolwiek innych działań. Jest to ważne, aby chronić Twoje informacje.

 

23.Okres przechowywania danych osobowych

O ile niniejsza informacja o ochronie prywatności nie stanowi inaczej, przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to przez nas wymagane:

 1. aby zapewnić Ci usługi, o które prosiłeś;

 2. do przestrzegania innych przepisów prawa, w tym przez okres wymagany przez nasze organy podatkowe;

 3. na poparcie roszczenia lub obrony w sądzie.

 

Inne sprawy

24.Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej polityki prywatności

 1. Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej polityki prywatności lub masz jakąkolwiek skargę, powinieneś nam o tym powiedzieć.

 2. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty, mamy nadzieję, że zgodzisz się go rozwiązać, angażując się w dobrej wierze w proces mediacji lub arbitrażu.

 3. Jeśli jesteś w jakikolwiek sposób niezadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji. Można to zrobić na https://ico.org.uk/concerns/

 

25.Zgodność z prawem

Nasza polityka prywatności została opracowana tak, aby była zgodna z prawem każdego kraju lub jurysdykcji, w której zamierzamy prowadzić działalność. Jeśli uważasz, że nie jest to zgodne z prawem Twojej jurysdykcji, prosimy o kontakt.

 

26.Zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności

W razie potrzeby możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą informację o polityce prywatności. Warunki, które mają zastosowanie do Ciebie, to te opublikowane na naszej stronie internetowej w dniu, w którym korzystasz z naszej strony internetowej. Radzimy wydrukować kopię do ewidencji.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: info@connections-letttings.co.uk